කඩේ යාම

සමහරු කොන්දේසි විරහිතව කලා කරුවන්ගේ රසිකයෝ වෙති.
“අහවලා නිර්මාණයක් කරලනෙ.එයා සිවිල් චරිතයක්. ඒක නිසා එයාගෙ නිර්මාණ වෙනුවෙන් අපි පෙනී සිටින එක හොඳයි ”
ඒක බැලූ බැල්මට හොඳය . නමුත් කලාකරුවා සතු කාර්ය භාරය නිර්මාණ කිරීම සහ රසිකයා සතු කාරිය ඒවා නරඹා ගුණ දොස් ඉදිරිපත් කිරීම වේ. නමුත් ලංකාවෙදි එය කණපිට හැරී ඇත.

කඩේ යාම ආතල් විය හැක. නමුත් එය ඕනෑවට වඩා කිරීම සෙවල ගතියකි.

Advertisement

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: