කල්පනා කරන්නෙමි

මම කල්පනා කරමින් සිටින්නෙමි. සංස්කෘතිය විසින් අසාමාන්‍ය ලෙස හික්මවා ගැනීමට බල කරන හැඟීම් දැනීම් තුලද වල්මත් වූ ආදරය ද මනුෂ්‍ය ජීවිතයන්ගේ බිඳ වැටුනු ආකාරයද දකින මම කල්පනා කරන්නෙමි.

Advertisement

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: