ගේම් ගැසීම

සමහරු දේශපාලනයට හරිම බයයි. ඇහුවොත් කියන්නෙ “අපි අපේ වැඩක් බලාගෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඕවා බොරු වැඩ”
අපි මේ කාරණාව ඉදිරි සටහන් වල දී ලෙහා ගමු .
ඔබේ තනි තනි ගේම් ගැසීම කොයි තරම් දුරට ආතල් ද යන වග විමසමු.

Advertisement

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: