නින්ද

නින්ද ඇවිත් මගෙ නෙතගට වද දෙනවා
ගෙදර ඇදේ සුව පහසුව සිහි වෙනවා
නිදා ගනින් යැයි මගෙ සිත පවසනවා
රාත්‍රීයේ තනිකම මට වද දෙනවා

Advertisement

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: