සූ අක්කාට පමණයි

නින්ද කපා තනි යහනේ හිටිය මට
නින්ද නොයා තනිකම හද පෙලුව විට
බෙහෙතක් සොයා තනිම මගෙ දුරු වන්ට
දුන් ඔවදනට තුති දැන් සූ අක්කා ට

Advertisement

1 comment so far

  1. su on

    හ්ම්


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: