අවිනිශ්චිත

අවිනිශ්චිත භාවයෙන් යුතුව සැරසරමින් සිටින්නඑමි. විටක සියලු දේ අතහැර දමමින් ද පලා යාමට මං සොයමින්ද ළතැවෙමි. ආත්මය හමුවේ අභිමුඛ වන්නේ මා නොව වෙනත් අයෙකි. මම සොයමින් සිටින්නෙමි. මා තුල සිටින්නේ කවුද? ජීවිතය තුල එක්කෝ මම සොයන්නට යන්නේ අනවශ්‍යය දෙයක් විය යුතුව. එහෙත් කම්පනයෙන්ද , කලකිරීමෙන් ද යුතුව සොයන්නෙමි.

Advertisement

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: