9.42

වෙලාව 9.42.  සෙම අමාරුව නිසා රෑ නිදි මරන එක හරි අමාරු වැඩක්. කමක් නෑ දන්නෙම නැතුව කාලය ගෙවිලා යයි නෙ. හවස ටිකක් කලින් යන්න කියලයි කල්පනාව. තවම කල්පනා කරමින් ලියනවා. බලමු මොකද වෙන්නෙ කියලා.

Advertisement

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: